در زمان غارنشینان از نبات سفید فله برای درست کردن آتش استفاده می کردند

تغییر فیزیکی هر تغییری است که منجر به آرایش مجدد مولکول ها می شود، اما بر ساختار داخلی آنها تأثیر نمی گذارد. وقتی آب نبات راک درست می کنید.

وقتی نبات سفید فله سنگی را درست می کنیم، روز به روز آن را تماشا می کنیم تا شکل گیری را ببینیم و همچنین به درک پیوندها کمک می کند.

یک تغییر فیزیکی ایجاد می کنید. وقتی شکر و آب با هم مخلوط می شوند، ماده جدیدی تشکیل نمی دهند، شکر حل می شود، اما از بین نمی رود. بنابراین وقتی آن را متبلور می کنید.

هنوز همان ساختار شیمیایی را دارد، تنها چیزی که تغییر کرده ظاهر فیزیکی است. هنگامی که ما شیرینی را ایجاد می کنیم، حدود یک هفته یا بیشتر طول می کشد تا به طور کامل شکل بگیرد.

در حالی که ما این پروژه را انجام می دهیم، امیدواریم که دینامیک تغییرات فیزیکی و شیمیایی را بهتر درک کنیم. در طول این پروژه ما شاهد شکل گیری و تغییر شکل آب نبات سنگی از آب قند به کریستال جامد خواهیم بود.

هنگامی که کریستال ها تشکیل می شوند به دلیل پیوندهای یونی است. وقتی آب نبات را درست می کنیم باید از مواد و زمان استفاده کنیم.

برای درست کردن آب نبات سنگی به یک شیشه، سیخ، شکر و آب نیاز دارید. ما همچنین به کمک یکی از والدین خوابگاه نیاز داریم تا بتوانیم از اجاق آنها برای گرم کردن آب و انجام عمل استفاده کنیم.

پس از ریختن آب و قرار گرفتن همه چیز در جای خود، کوزه باید دست نخورده و در آب و هوای ثابت باقی بماند. این برای جلوگیری از هرگونه اختلال در پیوند و کریستال شدن است.